Terms & Conditions

Algemene voorwaarden – Design Depot. Opgesteld: 20 juli 2016. Laatste wijziging: 21 juli 2016.

 

Artikel 1: definities, verklaringen en toepasselijkheid

1.1 - Definities en verklaringen

1.1.1        Opdrachtnemer: degene die de Dienst of het Product verzorgt of levert, in dit geval Design Depot. Design Depot wordt vertegenwoordigd door dhr. E. Kloppenburg, woonachtig in Koudekerk a/d rijn. Design Depot handelt onder KvK registratienummer 55683312, gedeponeerd op vestigingsnummer 000022166572.

1.1.2        Opdrachtgever: degene die de Dienst aanneemt en/of het Product ontvangt en de Overeenkomst met Opdrachtnemer aan gaat.

1.1.3        Dienst(en): is een service of verrichting van zaken van (im-)materiële aard die door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever wordt verzorgd.

1.1.4        Product(en): omvat de fysiek geleverde goederen of zaken, of producten van softwarematige aard, inclusief maar niet gelimiteerd tot websites, programmatuur, beeldmateriaal of ontwerpen.

1.1.5        IP (Intellectual Property): is hetgeen dat is bedacht, wordt of werd gefabriceerd, ontworpen en/of ter beschikking is gesteld door Opdrachtnemer.

1.1.6        Overeenkomst(en): de afspraak tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de te leveren goederen en/of diensten.

1.2 - Toepasselijkheid

1.1.1        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomsten. Indien partijen van enige bepaling van deze voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te worden vastgelegd.

Artikel 2: Overeenkomst(en), Offerte(s) en Opdrachtbevestiging(en)

2.1           Bij het aangaan van een opdracht zal Design Depot een offerte opstellen. Deze offerte is geheel vrijblijvend en verplicht Opdrachtgever niet tot het afnemen van de besproken Dienst(en) en/of Product(en). Een opgestelde offerte heeft een geldigheid van 4 weken na dagtekening, tenzij hier schriftelijk van wordt afgeweken, of door force majeur.

2.2           Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan derden (anderen dan Opdrachtnemer) wenst te verstrekken, dan dient hij Opdrachtnemer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, waarbij Opdrachtgever de naam en/of namen van de derde partijen dient te vermelden. Dit is ook het geval indien de gevraagde Overeenkomst een Dienst en/of Product omvat die reeds eerder bij een derde partij is opgevraagd of verstrekt.

2.3           Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn beiden slechts gebonden aan de uitvoering en/of levering van de inhoud van de offerte indien Opdrachtgever de offerte binnen de vervaltermijn schriftelijk accepteert en bevestigt. Hiertoe dient Opdrachtgever de ontvangen offerte te ondertekenen en te retourneren aan Design Depot.

Indien bij een accordering Opdrachtgever nalaat de offerte getekend te retourneren en er toch een goedkeuring wordt gegeven (inclusief maar niet beperkt tot telefonisch of via e-mail) wordt de inhoud van de offerte als akkoord beschouwd en geldt deze als ‘overeengekomen’.

2.4           Mondelinge afspraken: nieuwe of additionele mondelinge afspraken zijn pas – voor zover de Nederlandse- en Internationale wetgeving dit toestaan – geldig zodra deze schriftelijk zijn bevestigd door zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer. Een schriftelijke bevestiging per e-mail is slechts geldig wanneer de ontvangende partij deze als ontvangen heeft gemarkeerd, of een antwoord op heeft gegeven (waarmee een ontvangstbevestiging wordt geïmpliceerd).

2.5           Wijzigingen in de aanbieding: indien de situatie ontstaat dat er andere wensen of eisen voorkomen dan in de offerte zijn besproken en geaccordeerd, dan zijn deze wijzigingen slechts bindend voor beide partijen indien deze schriftelijk worden doorgevoerd en bevestigd.

2.6           Doorberekening van onvoorziene kosten: de offerte zoals opgestuurd door Opdrachtnemer houdt rekening met diverse factoren voor de berekening van de totaalprijs. Ondanks dat Opdrachtnemer zijn uiterste best doet om deze prijzen zo actueel mogelijk te houden is het mogelijk dat de kostprijs van ingekochte Product(en) of Dienst(en) zodanig veranderen dat deze wijzigingen moeten worden doorberekend in de verkoopprijs. Hiertoe zal Opdrachtnemer een vernieuwde offerte opstellen en doorsturen ter accordering, vermits deze prijswijzigingen meer bedragen dan 5% van het totaalbedrag exclusief BTW.

2.6           Alle prijzen – zowel op de website van Opdrachtnemer als mondelinge of schriftelijke communicatie – zijn vermeld in Euro’s en exclusief 21% BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 3: Uitvoering, levering en inhoud

3.1           Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs mogelijke inspanning, kennis en ervaring inzetten bij het uitvoeren van de Overeenkomst(en) en de belangen van de Opdrachtgever te behartigen. Opdrachtnemer streeft naar een zo optimaal mogelijk resultaat, maar ook naar een optimaal verloop van het gehele proces. Daartoe zal Opdrachtnemer – waar mogelijk – regelmatig de Opdrachtgever op de hoogte houden van vorderingen.

3.2           Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs mogelijke inspanning, kennis, informatie en middelen inzetten om Opdrachtnemer te assisteren bij het uitvoeren van de Overeenkomst, en zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk informeren in het geval van wijzigingen, extra informatie of andere zaken die van belang zijn bij het correct uitvoeren van de Overeenkomst.

3.3           Verstrekken van gegevens. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtnemer behoudt zich de verplichting voor om Opdrachtgever te informeren over eventuele opschortingen, extra kosten en/of vertragingen.

3.4           Voortvloeiend uit artikel 3.3 is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van tests, toetsingen, het aanvragen van vergunning(en), en/of het beoordelen op juistheid en legaliteit van instructies en wensen van Opdrachtgever. Van Opdrachtgever kan redelijkerwijs worden verwacht dat deze Opdrachtnemer op de hoogte brengt omtrent specifieke eisen rondom de aangevraagde Dienst(en) en/of Product(en), inclusief maar niet beperkt tot juridische en ethische eisen, regel- en wetgeving, (wettelijke) normen en branche specifieke adviezen en regels.

3.5           Bijdragen van derden: het is mogelijk dat Opdrachtnemer (delen van) de Overeenkomst via derden laat uitvoeren. Hiertoe wordt een offerte opgesteld via de derde partij, welke slechts een indicatieve aard hebben. Opdrachtnemer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor prijswijzigingen bij derden. De geldigheid van deze offertes zullen per offerte worden vermeld.

3.6           Het is mogelijk dat een Overeenkomst in twee of meerdere tussenfasen wordt uitgevoerd. In deze situatie kan Opdrachtnemer verdere uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat Opdrachtgever de tussentijdse status schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien de schriftelijke goedkeuring per e-mail wordt uitgevoerd dient deze bevestigd te worden door Opdrachtnemer alvorens deze bindend is.

3.7           In een meer-fase uitvoering en oplevering van een Overeenkomst is het mogelijk dat ook de vergoeding van de Overeenkomst in termijnen wordt voldaan. Hiertoe worden in de Overeenkomst afspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd.

3.8           Alvorens een Overeenkomst publiekelijk wordt gemaakt, wordt verveelvoudigd, in gebruik of in productie wordt genomen geven beide partijen elkaar de gelegenheid om het gedane werk, modellen, prototypes en/of proeven te controleren en te beoordelen. Pas na een schriftelijke goedkeuring zal Opdrachtnemer de afgenomen Product(en) en/of Dienst(en) publiek beschikbaar maken en zal de Overeenkomst worden afgerond.

3.9           Levertijden: elke door Opdrachtnemer opgegeven levertermijn heeft een indicatieve strekking, tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken in de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal alle redelijkerwijs mogelijke inspanning inzetten voor een tijdige voltooiing van de Overeenkomst. Opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de Overeenkomst, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem/haar middels aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.10         Klachten: indien Opdrachtgever klachten en/of opmerkingen over de verrichte werkzaamheden ontdekt dient hij deze binnen 6 werkdagen na ontdekking door te geven aan Opdrachtnemer. Klachten en/of opmerkingen over de verrichte werkzaamheden die worden ontdekt na oplevering zoals vermeld in artikel 3.8 dienen binnen 10 werkdagen kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtnemer.

3.11         Overige kosten: Ingeval opdrachtnemer (onderdelen/gedeelten van) het product naar de opdrachtgever op welke wijze dan ook verzendt, mede begrepen -maar niet beperkt tot toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever.

3.12         Wijzigingen in de Overeenkomst: indien Opdrachtgever wijzigingen wil doorvoeren in het geoffreerde en/of overeengekomen, is Opdrachtnemer slechts verplicht tot uitvoering hiervan indien deze wijzigingen nog redelijkerwijs mogelijk zijn. Indien de wijzigingen substantieel van aard zijn kan het voorkomen dat Opdrachtnemer een vernieuwde offerte ter accordering opstelt, welke goedgekeurd dient te worden. Opdrachtgever is verplicht de tot dan toe gemaakte kosten – ook indien deze niet direct noodzakelijk zouden zijn voor de uitvoering van de gewijzigde Overeenkomst in de definitieve vorm – te vergoeden.

3.13         De maximale looptijd voor een Overeenkomst is 6 maanden. Hier kan – in overleg met beide partijen – schriftelijk van worden afgeweken, waarbij de overeengekomen termijn in de Overeenkomst zal worden opgenomen. Indien Opdrachtgever verzuimt om aan zijn verplichtingen zoals vermeld in artikel 3.3 en artikel 3.4 te voldoen behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om de Overeenkomst eenzijdig te beëindigen, met inachtneming van punt 8.3 in deze voorwaarden. Dit geldt ook indien Opdrachtgever nalaat om schriftelijke (opdracht-) bevestigingen te sturen.

Artikel 4: Eigendomsrechten en Intellectueel Eigendom (IP)

4.1 - Auteursrecht

4.1.1        Tenzij schriftelijk en nadrukkelijk tussen beide partijen is overeengekomen en is vastgelegd in de Overeenkomst komen alle uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten op IP en materialen, waaronder maar niet beperkt tot het octrooirecht, modelrecht en auteursrecht toe aan Opdrachtnemer. Indien een dergelijk recht alleen te verkrijgen is middels een registratie of depot, dan is uitsluitend Opdrachtnemer hiertoe gemachtigd.

4.1.2        Alle door Opdrachtnemer verstrekte materialen worden vooraf door Opdrachtnemer getoetst op beschikbaarheid en rechten. Waar nodig zullen deze rechten middels een geoffreerde som worden afgekocht van de rechthebbende, voor het beoogde gebruik zoals vermeld in de offerte en Overeenkomst.

4.1.3        Alle door Opdrachtgever verstrekte materialen dienen te zijn voorzien van de juiste rechten, waarvan de controle en toetsing op laste van Opdrachtgever is. Eventuele toekomstige aanspraken op, onder meer, auteursrecht, modelrecht, octrooirecht of enig ander recht, die worden ontvangen bij Opdrachtnemer zullen worden doorgestuurd en verwezen naar Opdrachtgever.

4.2 - Rechten en creditering

4.2.1        Onderzoek naar het bestaan van rechten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.2.2        Tenzij het werk er zich niet voor leent is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn of haar naam bij het geproduceerde werk te (laten) vermelden, of te (laten) verwijderen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de Opdrachtgever niet toegestaan om enig werk van Opdrachtnemer zonder naamsvermelding in productie te nemen, openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.

4.2.3        Eigendom: de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer tot stand gebrachte (werk-)tekeningen, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, foto’s, schetsen, films, ander materiaal en/of elektronische documenten en/of bestanden blijven eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld voor Opdrachtgever of aan derden.

Artikel 5: Gebruik en Licenties

5.1           Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in de Overeenkomst met Opdrachtnemer verkrijgt hij een exclusieve en niet overdraagbare licentie voor het gebruik van het opgeleverde werk en/of de geleverde producten voor zover dit betreft een licentie of het recht tot openbaarmaking en verveelvoudiging, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

Zijn er over de bestemming geen specifieke afspraken gemaakt in de Overeenkomst, dan blijft de licentieverlenging beperkt tot dat gebruik, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen – voor het sluiten van de Overeenkomst – aantoonbaar gemaakt te worden aan Opdrachtnemer, zoals vermeld in artikel 3.3 en artikel 3.4.

5.2           Gebruik buiten de overeengekomen bestemming: het is Opdrachtgever niet toegestaan om het ontvangen (beeld-)materiaal te gebruiken voor doelen anders dan overeengekomen in de Overeenkomst, tenzij hier schriftelijk nadrukkelijk van wordt afgeweken. Voor elk gebruik van (auteurs-)rechtelijk beschermd materiaal, Dienst(en) en/of Product(en) waarvoor geen toestemming is afgegeven, is Opdrachtnemer gemachtigd om een vergoeding van tenminste driemaal de gebruikelijke vergoeding in rekening te brengen, doch met een minimum van EUR 250,- exclusief BTW, waarbij Opdrachtnemer alle rechten behoudt en er geen overdracht van rechten plaatsvindt.

5.3           Het is voor Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming wijzigingen aan te brengen in ontwerpen en/of Dienst(en) en/of Product(en) van Opdrachtnemer, ongeacht of het een voorlopig, tijdelijk, indicatief of definitief ontwerp, Dienst of Product betreft.

5.4           Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om het gemaakte en/of geleverde te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie, inclusief maar niet beperkt tot gebruik op de eigen website of andere media. Indien gewenst kan hier schriftelijk van worden afgeweken, indien beide partijen hiermee akkoord gaan.

Artikel 6: Honorarium

6.1           Naast het overeengekomen honorarium komen ook eventuele extra kosten die Opdrachtnemer moet maken voor het uitvoeren van het gevraagde, voor vergoeding in aanmerking.

6.2           Meerwerk: indien Opdrachtnemer genoodzaakt is om meer of andere werkzaamheden te verrichten worden deze werkzaamheden apart gehonoreerd op basis van de gebruikelijke door Opdrachtnemer bepaalde tarieven, indien de oorzaak hiervoor ligt in het niet, niet tijdig of niet volledig aanleveren van duidelijke en deugdelijke materialen door Opdrachtgever, zoals vermeld in artikel 3.3 en artikel 3.4.

Artikel 7: Betaling

7.1           Betalingen dienen volledig plaats te vinden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rekening houden met bancaire vertragingen en eventuele feestdagen. Indien het factuurbedrag niet binnen de gestelde betaaltermijn is voldaan wordt de  Opdrachtgever automatisch in gebreke gesteld, en is deze een rente verschuldigd die gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente, ingaande op de dag van ingebrekestelling, waarbij Opdrachtnemer het recht behoudt om het openstaande bedrag onmiddellijk en volledig op te eisen voor volledige betaling. Alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de Opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 100,-.

7.2           Het is mogelijk om afspraken te maken in relatie tot periodieke betalingen. De frequentie en hoogte van deze betalingen worden in de Overeenkomst schriftelijk vastgelegd. Opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen, voor zolang zij verrichte werkzaamheden en de gemaakte extra kosten bevatten, die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

7.3           Opdrachtgever verricht de verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekeningen met een eventueel eerder betaald voorschot of aanbetaling.

7.4           Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting zoals overeengekomen in de Overeenkomst niet of slechts ten dele nakomt vervalt elke eventueel verstrekte licentie met betrekking tot het gebruik van geleverde Dienst(en) en/of Product(en), waardoor het Opdrachtgever niet langer is toegestaan om gebruik te maken van deze middelen.

7.5           Vorderingen bij faillissement. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn, waarbij rekening gehouden wordt met de wettelijke handelsrente, waar deze van toepassing is zoals vermeld in artikel 7.1.

7.6           Door Opdrachtgever gedane betalingen dekken steeds eerst de verschuldigde rente en kosten. Pas indien deze rente en kosten volledig zijn betaald zal het resterende bedrag van de betaling worden afgetrokken van het openstaande factuurbedrag. Indien er meerdere facturen openstaan bij dezelfde Opdrachtgever, dan zal elke betaling steeds worden afgetrokken van de oudste (langs openstaande) factuur, waarbij eerst de extra kosten en rente worden gedekt, zelfs indien Opdrachtgever een specifiek (later) factuurnummer vermeld heeft bij de betaling.

7.7           Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de opeising van betaling uit handen te geven indien hij dit noodzakelijk acht.

Artikel 8: Opzegging en ontbinding Overeenkomst

8.1           Opzegging door Opdrachtgever: indien de Opdrachtgever de Overeenkomst voortijdig beëindigt zonder dat er sprake is van force majeur (hetgeen ter bepaling van Opdrachtnemer is) leidt dit tot de verplichting tot betaling van een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten van de tot op dat moment verrichte werkzaamheden., zelfs indien de werkzaamheden nog geen bruikbaar (eind)product hebben opgeleverd.

8.2           Opzegging door Opdrachtnemer: indien de Overeenkomst wordt beëindigd door de Opdrachtnemer, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 3.3 en 3.4 dient Opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3           De schadevergoeding zoals vermeld in artikel 8.1 en artikel 8.2 zal tenminste omvatten:

v Alle kosten die gemaakt zijn uit naam van Opdrachtnemer, bij derden, teneinde de uitvoering van de Overeenkomst;

v 25% van het totale honorarium welke Opdrachtgever bij volledige vervulling van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn.

8.4           Faillissement. Zowel Opdrachtnemer als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van de andere partij.

8.5           Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de Opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

8.6           Wanneer de werkzaamheden van Opdrachtnemer bestaan uit herhaaldelijk terugkerende onderdelen, zoals maar niet beperkt tot een maandelijks of jaarlijks service abonnement of een domeinregistratie, dan zal dit abonnement steeds automatisch worden verlengd met een nieuwe periode zonder einddatum, tenzij hier schriftelijk van is afgeweken in de Overeenkomst. Deze automatische verlenging kan worden stopgezet via schriftelijk contact, waarbij een e-mail alleen geldt als schriftelijk contact indien deze door de ontvangende partij wordt bevestigd.

8.7           Herroepen van de aanbieding. Voor zover de Opdrachtgever aanbiedingen volledig en onvoorwaardelijk heeft aanvaard, kan de Opdrachtnemer die herroepen binnen een periode van 2 dagen na aanvaarding.

8.8           Overdracht aan derden. De Opdrachtnemer noch de Opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten Overeenkomst(en) over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 9: Garanties en vrijwaringen

9.1           Auteursrechthebbende. Opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2           Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3           Verstrekte materialen en gegevens. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte en of aangegeven materialen en gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1         Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

a)        fouten in het materiaal dat door de Opdrachtgever ter hand is gesteld;

b)        misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen;

c)         fouten van door/namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden;

d)        gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaves van toeleveranciers;

e)        fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel. 3.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben;

f)         fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het product door anderen dan Opdrachtnemer;

g)        schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door de Opdrachtnemer geleverde.

10.2         Beperking aansprakelijkheid. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

a)        de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.;

b)        indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

c)         in afwijking van hetgeen hierboven in artikel 10.1 is bepaald, wordt bij een op- dracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte;

d)        de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar ondergeschikten;

e)        Opdrachtnemer is nimmer verantwoordelijk voor gevolgschade.

10.3         Elke vorm van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer vervalt één jaar (12 maanden) na de dag van oplevering.

10.4         Kopieën materialen. De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan Opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

10.5         Bewaarplicht. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de Opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen, gegevens en resultaten, tenzij anders overeengekomen.

10.6         Garantie. De Opdrachtnemer verleent verder geen garantie, direct of indirect, met betrekking tot diens diensten en/of goederen.

10.7         Aanspraken van derden. De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer vrijwaren voor alle mogelijke aanspraken van derden met betrekking tot de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde diensten en/of onderdelen/gedeelten van) producten en resultaten.

Artikel 11: Wijzigingen van de voorwaarden

11.1         Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

11.2         Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien er sprake is van een nieuwe opdracht of herziening met accordering van bestaande opdrachten. Tijdens de looptijd van een opdracht blijven de voorwaarden gelden zoals deze waren ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst.

Artikel 12: Overige bepalingen en privacy

12.1         Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij de overdracht van zijn gehele onderneming.

12.2         Vertrouwelijkheid: partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden alsmede IP en andere gegevens die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis zijn gegeven vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

12.3         Privacy: Design Depot hecht waarde aan de privacy van Opdrachtgever. (Contact-)gegevens zullen niet worden verkocht aan derden, en alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een opdracht zullen – in het geval van een aangetrokken derde partij – worden gedeeld met derden. Persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen voor reclame uitingen of andere boodschappen, buiten deze die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

12.4         Bij het aangaan van een Overeenkomst geeft Opdrachtgever zich akkoord te bevinden om ingeschreven te worden op een nieuwsbulletin van Design Depot. Indien dit niet gewenst is kan Opdrachtgever zich eenvoudig uitschrijven.

12.5         Opschriften. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormengeen onderdeel van deze voorwaarden.

12.6         Nederlands recht. Op de Overeenkomst(en) tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.